द वर्ड फाउंडेशन

विचार आणि निश्चय

हॅरोल्ड डब्ल्यू. पेरिव्हल

कॉपीराइट द्वारे 1946 हॅरोल्ड डब्ल्यू. पेरिव्हल

कॉपीराइट द्वारे 1974 The Word Foundation, Inc.

हे पुस्तक पुनरुत्पादित करण्याच्या अधिकारासह किंवा कोणत्याही स्वरूपात त्यातील भागांसह सर्व हक्क राखीव आहेत.

प्रथम मुद्रण, एक्सएनयूएमएक्स
दुसरे मुद्रण, एक्सएनयूएमएक्स
तिसरे मुद्रण, एक्सएनयूएमएक्स
चौथे मुद्रण, एक्सएनयूएमएक्स
पाचवा मुद्रण, एक्सएनयूएमएक्स
सहावा मुद्रण, एक्सएनयूएमएक्स
सातवा मुद्रण, एक्सएनयूएमएक्स
आठवा मुद्रण, एक्सएनयूएमएक्स
नववा मुद्रण, एक्सएनयूएमएक्स
दहावा मुद्रण, एक्सएनयूएमएक्स
अकरावा मुद्रण, एक्सएनयूएमएक्स
बारावी मुद्रण, 2000
तेरावा मुद्रण, 2006
चौदावा मुद्रण, २०१०

ISBN: 978-0-911650-06-8