एक संतुलित युनिट परिपूर्णतेच्या क्षेत्रात परिपूर्ण शरीर

अंजीर II-C

अप्रमाणित पैलू प्रकट झालेला भाग निष्क्रीय बाजूला सक्रिय बाजूला