द वर्ड फाउंडेशन

लोकशाही स्वत: ची सरकार आहे

हॅरोल्ड वाल्डविन पर्सिव्हल